การจะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างและความโดดเด่นที่ชัดเจนจากองค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมเดียวกับคุณนั้น ค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนสามารถสร้างความเป็นเฉพาะตัวได้ดี และยากที่จะลอกเลียนแบบกันได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นจริงในชีวิตการทำงานของทุกคนเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหลายๆคนปรารถนา แต่ก่อนไปถึงตรงจุดนั้น ต้องกำหนดชุดค่านิยม (Core Values) ให้ชัดเจนก่อน

หลายๆ องค์กรยังไม่มีชุด Core Values เลย หลายองค์กรได้กำหนด Core Values อย่างชัดเจนแล้วแต่ลึกๆยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะพาเราไปข้างหน้าสู่วิสัยทัศน์ได้จริง หรือมีเป็นที่น่าพอใจแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้คนในองค์กรมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง

Core Values คือชุดของคำที่อธิบายว่าองค์กรของเราเป็นใครและให้ความสำคัญกัลเรื่องอะไร เป็นสิ่งที่ผูกพันคนในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างมีพลังและเป็นแสงนำทางในการปฏิบัติการตัดสินใจของคนทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีหรือยากลำบากเพียงใด นี่เป็นเหตุผลว่า Core Values จึงถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรที่เอาจริงเอราจังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพราะนอกจากจะสร้างความผูกพันในองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเติบโตในเชิงธุรกิจอย่างมหาศาล

ถึงตอนนี้ถ้าคุณตอบได้ว่า Core Value คือชุดความคิดขอบริษัท ๆ นึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งวิธีการหา Core Value จะประกอบไปด้วย Vision, Mission, Value ของธุรกิจของคุณเอง เพื่อกำหนดทิศทางของธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

คำ 2 คำนี้ล่ะครับ คือ แนวทาง และ concept การทำธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการจะต้องคิดและประกาศให้พนักงานในองค์กรของท่านได้ทราบ รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่างๆ ได้รับรู้ เพื่อเป็นการกำหนดเส้นทางการดำเนินธุรกิจให้กับทุกๆ ฝ่ายมีความเข้าใจและเดินไปในทิศทางเดียวกัน

Vision, Mission, Value คือเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีกรอบระยะเวลา และขนาดของเป้าหมายที่ต่างกัน

Vision  คืออะไร 

Vision (วิสัยทัศน์) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย

1.  เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal)  เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตำแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน  แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร

2. ตำแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche)  ตำแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด

3. ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จ

ธุรกิจของเราจะเติบโตไปในทิศทางใด?”  หรือ “อีก 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า ธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไร?” ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ เพื่อใช้สร้าง Vision Statement (วิสัยทัศน์องค์กร) ครับ

ลองมาดูตัวอย่างของ Vision กันครับ

Amazon – vision is to be earth’s most customer-centric company;
to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online.”
Amazon จะเป็นบริษัทที่ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
จะสร้างพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนเข้ามาหาสินค้าทุกสิ่งที่ต้องการจะซื้อบนโลกออนไลน์

Nike – “To Bring Inspiration and innovation to every athlete in the world.”
ไนกี้ – “ส่งแรงบันดาลใจและนวัตกรรมใหม่สู่นักกีฬาทั่วโลก”

Google Inc. – “To organize the world’s information and make it universally accessible and useful.”
กูเกิล – “จัดการข้อมูลของโลกและทำให้ทุกคนเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์”

Mission คืออะไร

องค์กรคุณจะทำอะไรคือ (Mission) เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นคือ(Vision) ส่วนสิ่งที่องค์กรให้คุณค่าคือ(Value) การที่คุณบอกว่าอะไรคือสิ่งที่องค์กรให้คุณค่าเป็นสิ่งที่ผู้คนภายในจะต้องมีคุณค่านั้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง ถ้าองค์กรของคุณเขียนว่าสิ่งที่ให้คุณค่าคือการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คนภายในองค์กรก็ต้องให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน อาจจะแสดงออกได้โดยการแยกขยะ นำกล่องข้าวมาเองแทนที่จะใช้กล่องข้าวพลาสติก

Core Value คือ

ค่านิยมองค์กรที่เป็นเหมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และยังเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดรากฐานหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถอธิบายความสำคัญของ Core Value อย่างง่ายๆ ได้ดังนี้

เนื่องจากค่านิยมขององค์กรคือรากฐานในการทำงาน ฉะนั้นการสร้าง mindset ร่วมกันกับทุกคนในองค์กรให้มองไปที่ภาพเดียวกัน อย่างเช่น การต่อยอดทางคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ, มีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน หรือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกรอบความคิดและวิถีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Core Value คือ เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง passion ในการทำงานให้กับทุกคนในองค์กรได้ เพราะในชีวิตการทำงานอาจต้องพบกับอุปสรรคหรือความท้อแท้อยู่บ้าง แต่ถ้าหากกรอบความคิดขององค์กรนั้นชัดเจนตั้งแต่ต้น ทุกคนจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้าการทำงานได้ และรู้สึกถึงความหมายของการทำงานแต่ละอย่าง ว่าคุณทำงานเพื่ออะไร และมันไม่ได้มีความหมายต่อตัวคุณเองเท่านั้น แต่ยังมีความหมายต่อองค์กรอีกด้วย เพราะทุกคนต่างก็เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และรวมถึงความชัดเจนในการทำ Business Model ที่ใช้ได้จริง สร้างกำไรได้จริง เพราะมาจาก Core Value ที่

ไม่เพียงแต่เรื่อง Vision Mission Core value แล้วการวางโครงสร้าง กลยุทธ์ต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ และหลังจากวางกลยุทธืเสร็จเรียบร้อย สิ่งที่เราต้องทำคือบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปได้ตามแผนการที่เราวางไว้
ซึ่งจากที่เราทำ Research กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่พบว่า มีประมาณ 6 ปัญหาหลัก ๆ ในการบริหารจัดการ ซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายให้ดูกัน